Lista Acronimelor si Abrevierilor

ACIS – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională
ARIS – Agenţia Română pentru Investiţii Străine
AM – Autoritatea de Management

BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
BM – Banca Mondială
BSS – Structuri de sprijinire a afacerilor

C&D – Cercetare & Dezvoltare
CDI – Cercetare, Dezvoltare, Inovare
CDR – Consiliul de Dezvoltare Regională
CE – Comisia Europeană
CEE – Ţările din Centrul şi Estul Europei
CES – Coeziune Economică şi Socială
CNDR – Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională

DGDR – Direcţia Generală pentru Dezvoltare Regională (MDLPL)
DRU – Dezvoltarea Resurselor Umane

EAC – Europa şi Asia Centrală
EDIS – Sistemul Extins de Descentralizare şi Implementare
EUR – Euro

FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională
FS – Fonduri Structurale
FSE – Fondul European Social

IAR –  Indicele de atractivitate regional
IMM – Întreprinderi Mici şi Mijlocii
INCDT – Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism  
INS – Institutul Naţional pentru Statistică
ISD – Investiţii Străine Directe
ISPA – Instrumentul Structural de Preaderare

JAP – Joint Assessment Paper

MARR – Reconstrucţia Regiunilor Miniere Afectate
MCC – Ministerul Culturii şi Cultelor
MCI – Memorandum Comun de Includere
MDLPL – Ministerul  Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
MEdCT – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
MEF – Ministerul Economiei şi Finanţelor
MIMMCTPL – Ministerul pentru  Întreprinderi Mici  şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale
MMDD – Ministerul Mediului  şi  Dezvoltării Durabile
MMFES – Ministerul Muncii, Familiei şi  Egalităţii de Şanse
MIRA – Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
MSP – Ministerul Sănătăţii Publice
MT – Ministerul Transportului

NGO – Organizaţii Non-guvernamentale
NUTS – Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale 

OI – Organism Intermediar

PDR – Planul de Dezvoltare Regională
PIB – Produsul Intern Brut România – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor               
PNAA – Programul Naţional pentru Adoptarea Acquis-ului
PND – Planul Naţional de Dezvoltare
PNUD – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
PO – Programul Operaţional
POR – Programul Operaţional Regional
POS – Programul Operaţional Sectorial

SAPARD – Programul Special de Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
SG – Scheme de Grant
SIIR – Sistemul Informaţional Integrat Regional
SWOT – Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări

TAIEX – Unitatea de Asistenţă Tehnică pentru Schimb de Informaţii
TIC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii

UE – Uniunea Europeană
USAID – Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională